ACT DE PARTAJ

Informațiile prezentate mai jos au un caracter general, astfel încât, pentru a fi bine informați despre situația dumneavoastră concretă, contactați biroul notarial. Notarul public este un profesionist al dreptului care vă poate ghida în rezolvarea problemelor juridice cu care vă confruntați.

Potrivit art.676 din Codul Civil

Partajul (împărțeala) se poate realiza prin act autentic la notariat atunci când proprietarii se înțeleg cu privire la modul de împărțire a bunurilor comune, , respectiv:

 1. (1) Partajul bunurilor comune se va face în natură, proporţional cu cota-parte a fiecărui coproprietar.
 2. (2) Dacă bunul este indivizibil ori nu este comod partajabil în natură, partajul se va face în unul dintre următoarele moduri:
 1. a) atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, la cererea acestora.

Astfel, potrivit art.680 alin. 1:

 1. Fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunurilor sau, după caz, al sumelor de bani ce i-au fost atribuite numai cu începere de la data stabilită în actul de partaj, dar nu mai devreme de data încheierii actului, în cazul împărţelii voluntare, sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.
 2. Un avantaj al încheierii actului în formă autentică îl constituie acordul proprietarilor cu privire la modul de împărțire a bunurilor care face ca partajul să poată fi semnat în câteva zile, spre deosebire de partajul pronunțat de instanța de judecată.
 3. Partajul poate fi încheiat, în cazul imobilelor care nu necesită dezmembrare/alipire, fără a fi necesară întocmirea documentației cadastrale. În cazul în care documentația cadastrală există, ea va fi prezentată împreună cu restul actelor notarului public în vederea programării.

Conform Art. 537 din Codul Civil:

Sunt imobile: terenurile, izvoarele şi cursurile de apă, plantaţiile prinse în rădăcini, construcţiile şi orice alte lucrări fixate în pământ cu caracter permanent, platformele şi alte instalaţii de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental, precum şi tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat în acestea cu caracter permanent.

Exemple de bunuri imobile: teren, apartament, casă și terenul aferent acesteia, blocuri, spații comerciale.

ACTE NECESARE PENTRU PROGRAMAREA ACTULUI DE PARTAJ:

 1. Act de proprietate – care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donație, autorizație de construire și proces verbal de recepție finală, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, contract de întreținere, etc.
 2. Documentație cadastrală și încheiere de intabulare – dacă se încadrează pe situația menționată mai sus.
 3. Cărți de identitate.
 4. Procură – în situația persoanelor care nu se vor putea prezenta personal la semnarea contractelor.

Notarul public va verifica actele prezentate, urmând să stabilească dacă este necesară completarea lor.

Pentru semnarea actului de partaj, pe lângă actele solicitate pentru programare, vă vor fi solicitate următoarele documente:

 1. – extras de carte funciară de autentificare/certificat de sarcini – obținut de notarul public
 2. – certificat de atestare fiscală
 3. – adeverința emisă de Asociația de Proprietari
 4. – ultimele facturi pentru utilități și chitanțele de plată aferente
 5. – asigurarea obligatorie a locuinței – dacă există

Pentru persoanele juridice se vor solicita, în plus, următoarele:

 1. – certificat de înregistrare la Registrul Comerțului
 2. – act constitutiv și statut
 3. – certificat constatator de la Registrul Comerțului
 4. – hotărârea AGA/delegație pentru persoana semnatară

TOATE ACTELE SOLICITATE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL LA MOMENTUL SEMNĂRII CONTRACTULUI.