CONTRACTUL DE ÎNTREȚINERE

Informațiile prezentate mai jos au un caracter general, astfel încât, pentru a fi bine informați despre situația dumneavoastră concretă, contactați biroul notarial. Notarul public este un profesionist al dreptului care vă poate ghida în rezolvarea problemelor juridice cu care vă confruntați.

Potrivit Art. 2.254 din Codul Civil:

 1. (1) Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată.
 2. (2) Dacă prin contract nu s-a prevăzut durata întreţinerii ori s-a prevăzut numai caracterul viager al acesteia, atunci întreţinerea se datorează pentru toată durata vieţii creditorului întreţinerii.

Potrivit art.30 alin. 2 din Legea nr.17/2000:

Persoana vârstnică este asistată, la cererea acesteia sau din oficiu, după caz, de un reprezentant al autorităţii tutelare, în vederea încheierii oricărui act translativ de proprietate, având ca obiect bunuri proprii, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale.

ACTE NECESARE PENTRU PROGRAMAREA CONTRACTULUI DE ÎNTREȚINERE:

 1. Act de proprietate – care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donație, autorizație de construire și proces verbal de recepție finală, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, contract de întreținere, etc.
 2. Documentație cadastrală și încheiere de intabulare.

*în lipsa acestora, va trebui să vă adresați unui proiectant autorizat pentru întocmirea documentației cadastrale.

 1. Cărți de identitate.
 2. Procură – în situația persoanelor care nu se vor putea prezenta personal la semnarea contractelor.

Notarul public va verifica actele prezentate, urmând să stabilească dacă este necesară completarea lor.

Pentru semnarea contractului de întreținere, pe lângă actele solicitate pentru programare, vă vor fi solicitate următoarele documente:

 1. – extras de carte funciară de autentificare – obținut de notarul public
 2. – certificat de atestare fiscală
 3. – adeverința emisă de Asociația de Proprietari
 4. – ultimele facturi pentru utilități și chitanțele de plată aferente
 5. – asigurarea obligatorie a locuinței- dacă există

TOATE ACTELE SOLICITATE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL LA MOMENTUL SEMNĂRII CONTRACTULUI.