MOȘTENIREA

Informațiile prezentate mai jos au un caracter general, astfel încât, pentru a fi bine informați despre situația dumneavoastră concretă, contactați biroul notarial. Notarul public este un profesionist al dreptului care vă poate ghida în rezolvarea problemelor juridice cu care vă confruntați.

Art. 953 din Codul Civil:

 • Moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă.
 • Moștenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia, la ultimul domiciliu al defunctului, iar dovada decesului se face cu certificatul de deces sau hotărâre judecătorească.

Potrivit art. 962 din Codul Civil:

 • Pentru a putea moşteni, o persoană trebuie să aibă calitatea cerută de lege sau să fi fost desemnată de către defunct prin testament.
 • Persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a putea moșteni poate accepta moștenirea sau poate renunța la ea.
 • Potrivit legii, atât acceptarea moștenirii, cât și renunțarea la aceasta privesc toate bunurile defunctului.

ACTE NECESARE PENTRU PROGRAMAREA ÎN VEDEREA DESCHIDERII PROCEDURII SUCCESORALE:

 1. certificat de deces + certificat nastere defunct.
 2. certificat de căsătorie al defunctului / hotărâre divorţ.
 3. certificat naştere soţ supravieţuitor.
 4. certificat naştere + căsătorie/hotărâre divorţ (copiii defunctului).
 5. acte proprietate imobile (apartament, casa, teren).
 6. cadastrul şi încheierea de intabulare pentru bunurile imobile, dacă e cazul.
 7. acte autoturism.
 8. certificat de acţionar.
 9. act concesiune.
 10. depozite bănci – extrase de cont.
 11. buletine de identitate/cărți de identitate.

Pe lângă actele enumerate mai sus, pentru finalizarea dezbaterii succesiunii vor fi necesare și:

 1. extras de carte funciară de informare (pentru imobilele care sunt intabulate. Actul se obţine de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al sectorului unde se găseşte imobilul) – se obține de notarul public.
 2. certificat fiscal pentru bunurile imobile (de la DITL) – 30 zile valabilitate.
 3. certificat fiscal pentru defunct (de la ANAF) – cu cerere de la notar.
 4. extras de cont privind acțiunile de la depozitarul central.
 5. adeverinţă valoare loc de veci de la administraţia cimitirelor.
 6. 2 martori (care sa nu fie rude, sa il fi cunoscut pe defunct si familia sa) cu buletine.

TOATE ACTELE SOLICITATE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL.