CONTRACTUL DE DONAȚIE

Informațiile prezentate mai jos au un caracter general, astfel încât, pentru a fi bine informați despre situația dumneavoastră concretă, contactați biroul notarial. Notarul public este un profesionist al dreptului care vă poate ghida în rezolvarea problemelor juridice cu care vă confruntați.

Potrivit art.985 din Codul Civil:

Donaţia este contractul prin care, cu intenţia de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numită donatar. Contractul de donație se încheie în formă autentică la notarul public sub sancțiunea nulității absolute.

CONTRACTUL DE DONAȚIE AL BUNURILOR IMOBILE

Conform Art. 537 din Codul Civil:

Sunt imobile:terenurile, izvoarele şi cursurile de apă, plantaţiile prinse în rădăcini, construcţiile şi orice alte lucrări fixate în pământ cu caracter permanent, platformele şi alte instalaţii de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental, precum şi tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat în acestea cu caracter permanent.

Exemple de bunuri imobile: teren, apartament, casă și terenul aferent acesteia, blocuri, spații comerciale.

ACTE NECESARE PENTRU PROGRAMAREA CONTRACTULUI DE DONAȚIE:

  1. Act de proprietate – care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donație, autorizație de construire și proces verbal de recepție finală, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, contract de întreținere, etc.
  2. Documentație cadastrală și încheiere de intabulare.

*în lipsa acestora, va trebui să vă adresați unui proiectant autorizat pentru întocmirea documentației cadastrale.

  1. Cărți de identitate.
  2. Procură-în situația persoanelor care nu se vor putea prezenta personal la semnarea contractelor.

Notarul public va verifica actele prezentate, urmând să stabilească dacă este necesară completarea lor.

Pentru semnarea contractului de donație, pe lângă actele solicitate pentru programare, vă vor fi solicitate următoarele documente:

  1. – extras de carte funciară de autentificare – obținut de notarul public
  2. – certificat de atestare fiscală
  3. – adeverința emisă de Asociația de Proprietari
  4. – ultimele facturi pentru utilități și chitanțele de plată aferente
  5. – asigurarea obligatorie a locuinței- dacă există
  6. – acte de stare civilă

TOATE ACTELE SOLICITATE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL LA MOMENTUL SEMNĂRII CONTRACTULUI.